ONDERZOEK NAAR GNW

Sanne Havinga

Sanne Havinga

In 2019 en 2020 heeft Sanne Havinga, studente Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek gedaan bij deelnemers van Gezond Natuur Wandelen. Maar liefst 244 wandelaars hebben meegedaan en een vragenlijst ingevuld. Hierbij is gevraagd naar kwaliteit van leven van de deelnemers. Daarnaast is gevraagd hoe tevreden de deelnemers zijn met Gezond Natuur Wandelen (GNW).

Het meten van kwaliteit van leven
Om de ervaren kwaliteit van leven te meten, hebben we gebruik gemaakt van een vragenlijst van de Wereldgezondheidsorganisatie. De vragen gaan over fysieke gezondheid, psychische gezondheid, sociaal welbevinden en omgeving. Voor al deze aspecten lopen de scores van 0 (geen kwaliteit van leven) tot 100 (een perfecte kwaliteit van leven). We hebben de scores van de deelnemers vergeleken met normen. Deze normen zijn gebaseerd op grote groepen mensen die eerder de vragenlijst hebben ingevuld. We hebben daarbij twee vergelijkingen gemaakt. Ten eerste hebben we vergeleken met leeftijdsgenoten. Hiervoor zijn echter alleen Australische normen beschikbaar. In tweede instantie is vergeleken met de som van alle beschikbare normen uit westerse landen. Dit zijn vooral Europese normen. De gemiddelde leeftijd van die westerse normpopulatie is hierbij ongeveer 45 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van de wandelaars 68 jaar is.

Kwaliteit van leven van de GNW-wandelaarsgrafiek scores kwaliteit van leven
Wat we zien, is dat de wandelaars een behoorlijk goede kwaliteit van leven ervaren. Vergeleken met leeftijdsgenoten (uit Australië) scoren de wandelaars gemiddeld hoger op alle aspecten van kwaliteit van leven. Als we vergelijken met alle beschikbare normen (met name uit Europa) dan zien we nog steeds hogere scores voor psychologische gezondheid, sociaal welbevinden en omgeving. Maar voor fysieke gezondheid scoren de wandelaars nu lager. Dit kunnen we verklaren uit de lagere leeftijd van de normgroep. Met het ouder worden neemt de kwaliteit van leven ten aanzien van fysieke gezondheid af, maar niet voor de overige aspecten.
Ten slotte hebben we gevraagd hoe de kwaliteit van leven nu is vergeleken met voordat men ging meewandelen met GNW. Zestig procent van de wandelaars geeft aan dat de kwaliteit van leven is verbeterd én dat dit komt door de GNW-wandelingen. Al met al kunnen we stellen dat de GNW-wandelaars er goed voor staan als het om kwaliteit van leven gaat.

Tevredenheid met Gezond Natuur Wandelen
De wandelaars blijken tevreden te zijn over de wandelingen met GNW. De meeste mensen vinden de wandelafstand en wandelsnelheid goed. Ook zijn de mensen tevreden over de omgeving waarin ze wandelen. De natuurmomenten worden positief gewaardeerd.

samenvatting RuG-onderzoek 2020

Samenvatting onderzoek 2019-2020

Vervolgonderzoek
Komend studiejaar nemen twee andere studenten Bewegingswetenschappen het stokje van Sanne over. Zij gaan kijken hoe de kwaliteit van leven van de deelnemers verandert in de loop van de tijd. Hierbij zal ook een vergelijking gemaakt worden met een groep mensen die niet meewandelt met GNW. Ook gaan we de natuurmomenten verder in kaart brengen. In september zullen de huidige deelnemers uitgenodigd worden om opnieuw deel te nemen aan het onderzoek. Wij kunnen dan ook kijken naar de invloed van de coronacrisis op de kwaliteit van leven van de wandelaars. We hopen dat bij het vervolgonderzoek ook weer een grote groep wandelaars haar beste beentje wil voorzetten!

Sanne Havinga en Marieke van Heuvelen, juni 2020
Afdeling Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen