PRIVACYVERKLARING STICHTING GEZOND NATUUR WANDELEN

Nieuwe privacywetgeving
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe regels beschermen de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe rechten en hun bestaande rechten worden versterkt.

Toestemming
Voor bestuursleden, medewerkers, sponsors, gebruikers en leveranciers/aanbieders van diensten van de Stichting Gezond Natuur Wandelen betekent dit, dat genoemde personen/organisaties/ instellingen geacht worden toestemming te hebben verleend om de persoonsgegevens te verwerken.

Recht op inzage, aanpassen, verwijderen
Alle genoemde personen/organisaties/instellingen hebben te allen tijde recht op inzage, recht op correctie als dat nodig is en recht op verwijdering uit gegevensbestanden en/of van de website op het moment dat zij dat wensen. Een verzoek hiertoe kan worden gestuurd naar: contact@gezondnatuurwandelen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt/bewaard
De Stichting Gezond Natuur Wandelen bewaart van alle bestuursleden, medewerkers, sponsors, gebruikers en leveranciers/aanbieders van diensten alleen die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de normale administratie. Dit zijn in ieder geval: naam, adres, telefoonnummer(s) en emailadres. Daar waar het om de cursussen gaat, die de Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert, worden van de deelnemers ook geboortedatum en indien nodig het lidmaatschapsnummer van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) bewaard.

Van de deelnemers aan de cursussen (begeleiders van wandelgroepen en coördinatoren van activiteiten) wordt een bestand bijgehouden waarin is vermeld aan welke cursussen zij hebben deelgenomen en in welke (sub)regio zij wandelgroepen begeleiden en activiteiten coördineren.

De Stichting Gezond Natuur Wandelen geeft een digitale nieuwsbrief uit. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden en hebben daarbij een opt-out mogelijkheid.

De gegevens met betrekking tot personen worden uitsluitend bewaard om het doel waarvoor zij zijn verzameld te realiseren en worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.
De gehele administratie van de Stichting Gezond Natuur Wandelen wordt bewaard op een beveiligde, digitale plaats. Altijd geldt: de privacy van de bestuursleden, medewerkers, sponsors, gebruikers, leveranciers en bezoekers van de website moet zo veel mogelijk worden gewaarborgd.

Delen van gegevens
Gegevens van deelnemers aan de cursussen worden gedeeld met de aanbieders/organisatoren van deze cursussen. Dat zijn de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN), Soliede Beverwijk (EHBO) en IVN. Geen enkele andere organisatie krijgt de beschikking over de gegevens van deze personen.

Toegang tot gegevens
De gegevens, die de Stichting Gezond Natuur Wandelen heeft van de bestuursleden, medewerkers, sponsors, gebruikers en leveranciers/aanbieders van diensten zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden en medewerkers die uit hoofde van een specifieke taak over (een deel) van die gegevens moeten kunnen beschikken. Zij zijn te allen tijde gehouden uiterst zorgvuldig en terughoudend met de gegevens om te gaan.

Privacyprotocol
Stichting Gezond Natuur Wandelen heeft deze privacy verklaring nader uitgewerkt in een privacyprotocol.