Privacyprotocol

Dit is het privacyprotocol van de Stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW), gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62073486, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit protocol voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit protocol, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: contact@gezondnatuurwandelen.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken en vaststellen of u coördinator kunt worden van de wandelgroepen in een bepaald gebied en u als zodanig registreren

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Mailadres

Telefoonnummer

Lidmaatschapsnummer KWBN

Uitvoering van de doelstelling van de stichting

Gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken

Indien u niet langer coördinator wenst te zijn, dan worden uw gegevens zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden, verwijderd

Projectleider

Organisator trainingen

Wandelbegeleiders

Onderzoeken en vaststellen of u begeleider kunt worden van een of meer wandelgroepen in een bepaald gebied en u als zodanig registreren

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Mailadres

Telefoonnummer

Lidmaatschapsnummer KWBN

 

Uitvoering van de doelstelling van de stichting

Gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken

Indien u niet langer begeleider wenst te zijn, dan worden uw gegevens zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden, verwijderd

Projectleider

Organisator trainingen

Coördinator wandelgroep(en)

Onderzoeken en vaststellen of u deelnemer kunt worden van onze wandelingen

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Mailadres

Telefoonnummer

 

Uitvoering van de doelstelling van de stichting

Gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken

Indien u niet langer meer mee wilt wandelen worden uw gegevens zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden, verwijderd

Coördinator wandelgroep(en) in de betreffende woon- enof wandelplaats van de deelnemer alsmede de begeleider(s) van die wandelgroep(en)
Aanmelden deelnemers aan trainingen

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Mailadres

Telefoonnummer

Lidmaatschapsnummer KWBN

Uitvoering van de doelstelling van de stichting

Uitvoering overeenkomsten met aanbieders trainingen

Vanaf het moment van aanmelding tot het moment van stoppen met de activiteiten voor de stichting

Aanbieders:

KWBN

Soliede

IVN

 

Organisator trainingen

Administratie: gegevens bestuursleden

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Mailadres

Telefoonnummer

BSN nummer

Controle op en uitvoering van de doelstelling van de stichting Vanaf het moment van aantreden tot het moment van aftreden

Stichtingsbestuur

Projectleider

Vermelding van naam en functie bestuursleden op de website van de stichting

Administratie gegevens medewerkers (betaald en vrijwillig)

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Mailadres

Telefoonnummer

Controle op en uitvoering van de doelstelling van de stichting Vanaf het moment van in dienst treden tot het moment van ontslag

Stichtingsbestuur

Projectleder

Vermelding naam en mailadres in correspondentie t.a.v. de trainingen

Administratie: gegevens sponsors en leveranciers/aanbieders van diensten

Naam sponsor en leverancier/aanbieder van diensten

Voor- en achternaam contactpersoon

Adresgegevens

Mailadres

Telefoonnummer

Uitvoering van de doelstelling van de stichting Gedurende de duur van de gemaakte afspraken dan wel de afgesloten overeenkomsten

Stichtingsbestuur

Medewerkers

Naamsvermelding op de website waar relevant

Naamsvermelding in correspondentie waar relevant

Versturen (digitale) informatie stichting aan af te huren/ afgehuurde accommodaties voor trainingen en andere activiteiten

Naam en adres stichting

Naam projectleider

Naam organisator trainingen

Uitvoering van de doelstelling van de stichting Ten behoeve van te maken afspraken/ opvolging gemaakte afspraken

Projectleider

Organisator trainingen

Versturen digitale berichten betreffende activiteiten en trainingen aan medewerkers, coördinatoren en begeleiders wandelgroepen

Voor- en achternaam

Mailadres

Uitvoering van de doelstelling van de stichting

Gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken

Indien u niet langer meer mee wilt wandelen, dan worden uw gegevens zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden, verwijderd

Projectleider

Organisator trainingen

Versturen digitale nieuwsbrief aan hen die zich via de website hebben aangemeld

Voor- en achternaam

Mailadres

Uitvoering van de doelstelling van de stichting

 

Bij commerciële boodschappen is toestemming vereist

Zolang men aangemeld is

Projectleider

Medewerkers

Versturen berichten van derden naar leden stichtingsbestuur, medewerkers, coördinatoren en begeleiders van wandelgroepen

Voor- en achternaam

Mailadres

Uitvoering van de doelstelling van de stichting

 

Toestemming vereist

Zolang men aangemeld is en toestemming niet is ingetrokken Alleen door leveranciers/ aanbieders van diensten t.b.v. de stichting: KWBN, Soliede, IVN, Sponsoren

Ter benadering, na

beëindiging van de activiteiten voor de stichting, voor een reünie of bijzondere gebeurtenis

Voor- en achternaam

NAW gegevens

Telefoonnummer

Mailadres

Toestemming vereist Zolang toestemming niet is ingetrokken

Projectleider

Coördinator trainingen

Coördinatoren activiteiten/

wandelgroepen

Plaatsen persberichten of ingezonden artikelen in de pers Naam contactpersoon/ personen stichting, mailadres, webadres Uitvoering van de doelstelling van de stichting Alleen op verzoek van de stichting De benaderde pers

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting Gezond Natuur Wandelen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Toegang website
De toegang tot onze website (www..gezondnatuurwandelen.nl) is strikt persoonlijk. Bezoekers van de website zullen deze website alsook de informatie en gegevens die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De wijze waarop bezoekers verbinding zoeken met de website is hun eigen verantwoordelijkheid. Bezoekers dienen zelf alle geschikte maatregelen te treffen om hun apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Zij zijn bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die zij op internet raadplegen.

 Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacy protocol is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versies van onze Privacyverklaring en ons privacy protocol worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring en/of het privacy protocol regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: projectleider Ronald van Zon

E-mail: privacy@gezondnatuurwandelen.nl   

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melding datalekken
De Stichting Gezond Natuur Wandelen hecht waarde aan een goede beveiliging van haar (elektronische) systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt. Desalniettemin valt het nooit volledig te voorkomen dat er een datalek zal plaatsvinden.

Degene, die een datalek ontdekt, meldt dit per omgaande aan de Projectleider, die daarop het Stichtingsbestuur inlicht.

De intern verantwoordelijke stopt het datalek als dat nog kan en neemt voorts de noodzakelijke maatregelen om het datalek zo goed mogelijk te bestrijden.

De intern verantwoordelijke onderzoekt de mogelijke gevolgen van het datalek aan de hand van de aard en de omvang van de gegevens die gelekt zijn en stelt vast wat de nadelige gevolgen voor de betrokkenen zijn. Vervolgens welke nazorg betrokkenen krijgen en welke acties in het belang van de organisatie noodzakelijk zijn. De intern verantwoordelijke houdt ook een register bij van alle datalekken met datum, aard- en omvang, de gevolgen en de genomen maatregelen.

De stichting is op grond van de AVG verplicht om (ernstige) datalekken per omgaande te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.